Obchodné podmienky

Obchodné podmienky LASER ART NOVA s.r.o.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup
v tomto internetovom obchode

 

 

1.Všeobecné ustanovenia

 

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku dovaru. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Neupravené práva a povinnosti obchodnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení Občianského zákonníka.

 

2.Objednávanie tovaru

 

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alobo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu alebo písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

 

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká  samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročných prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

 

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov LASER ART NOVA s.r.o. majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, LASER ART NOVA s.r.o. vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

 

3.Spôsob doručenia

 

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby.


4.Dodacie lehoty

 

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overení objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov pre zložitosť výroby môže byť dodacia lehota dlhšia a upresní sa individuálne.

 

5. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod… Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom / vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  1. vlastnou dopravou
  2. dopravou predávajúceho (xxEur/km)
  3. kuriérom (zásielkovou služvou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti,
    ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti tovaru.
  4. Cez Slovenskú poštu (6,-Eur pri objednávke do 15kg)

 

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

6.Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

7.Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, faxom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

8.Spôsob platby

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti pri preberaní zásielky, alebo prevodom na učet :

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-5041506967/0900
IBAN: SK8309000000005041506967
SWIFT: GIBASKBX

Platbu je možno zrealizovať aj prostredníctvom účtu  PAYPAL    

 (podklady k platbe zašleme).

 

VŽDY AKO VARIABILNÝ SYMBOL UVÁDZAJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

 

9.Individuálna ponuka

V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

10. Reklamácie a záruka

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaví až po úplnej úhrade v zmysle §151 Občianskeho zákonníka.

Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

 

11.Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonnym normám, predovšetkým zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Zaväzujeme sa Vami poskytnuté údaje neposkytnúť tretej osobe.

 

12. Zhrnutie

 

Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Zaškrtnutím položky „chcem dostávať informácie o akciách a novinkách v procese nákupu nám udeľujete právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať.Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

 

 

13. Váš súhlas

 

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 31.08.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Akékoľvek použitie obsahu, vrátanie prevzatia, kopírovania, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov bez súhlasu prevádzkovateľa a majiteľa domény www.laserartnova.sk je zakázané.

 

 

 

Adresa:
LASER ART NOVA s.r.o.
T. Vansovej 28
971 01 Prievidza
Slovensko

Telefón:+421 905 627 329, +421 905 885 401
E-mail: laserartnova@centrum.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-5041506967/0900
IBAN: SK8309000000005041506967
SWIFT: GIBASKBX